Order: Passeriformes

Family: Tyrannidae

Genus: Anairetes

Species: Anairetes flavirostris

Common Name: Yellow-billed Tit-tyrant

Yellow-billed Tit-tyrant (Anairetes flavirostris)
Yellow-billed Tit-tyrant (Anairetes flavirostris)