Order: Passeriformes

Family: Tyrannidae

Genus: Anairetes

Species: Anairetes parulus

Common Name: Tufted Tit-tyrant

Tufted Tit-tyrant (Anairetes parulus)
Tufted Tit-tyrant (Anairetes parulus)