Order: Tinamiformes

Family: Tinamidae

Genus: Eudromia

Species: Eudromia elegans

Common Name: Elegant Crested-Tinamou

Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)
Elegant Crested-Tinamou (Eudromia elegans)